งานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565

งานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 9/2565

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 9/2565

เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาและผู้ต้องขังในกระบวนการทางกฎหมาย

เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาและผู้ต้องขังในกระบวนการทางกฎหมาย
ร่วมนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนสู่แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนสู่แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันป่าเปา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันป่าเปา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 9/2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 9/2565
เข้าร่วมกิจกรรม smart PYU & job fair 2022

เข้าร่วมกิจกรรม smart PYU & job fair 2022

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนงานคุ้มครองพยานด้วยผลการวิจัย ครั้งที่ 2"

โครงการยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์

โครงการยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์
.
.
.