เข้าร่วมอภิปรายให้ความรู้ โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สวำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าร่วมอภิปรายให้ความรู้ โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สวำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)
เข้าร่วม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อเพศ”

เข้าร่วม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อเพศ”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
เข้ารว่มเป็นวิทยากรหลักธรรมนำชีวิต รู้คิด รู้ทันกฎหมาย

เข้ารว่มเป็นวิทยากรหลักธรรมนำชีวิต รู้คิด รู้ทันกฎหมาย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรมแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้”

เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรมแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้”
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3

เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3
เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์  ณ เรือนพธำมรงค์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

 เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์  ณ เรือนพธำมรงค์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
.
.
.