โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมษายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมษายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565
 เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำาปี 2565 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำาปี 2565 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

สยจ.เชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือกรณีปล่อยชั่วคราว จากเงินกองทุนยุติธรรม

สยจ.เชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือกรณีปล่อยชั่วคราว จากเงินกองทุนยุติธรรม
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
เชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

เชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย
เผยแพร่

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
.
.
.