ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ (Zoom meeting)

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ (Zoom meeting)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

มาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

มาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (gecc) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2565

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (gecc) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2565

เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดยาเสพติด"

 เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัดเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ.2534

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัดเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ.2534

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)
เผยแพร่

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)
.
.
.