กิจกรรมลดขยะเป็นศูนย์(ZERO WASTE)ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมลดขยะเป็นศูนย์(ZERO WASTE)ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรณีจำเลยและผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าว

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรณีจำเลยและผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าว

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เสียหายในคดีอาญา

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เสียหายในคดีอาญา
เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เผยแพร่ "งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565

เผยแพร่
งานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565

งานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 9/2565

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 9/2565

เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาและผู้ต้องขังในกระบวนการทางกฎหมาย

เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาและผู้ต้องขังในกระบวนการทางกฎหมาย
ร่วมนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนสู่แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนสู่แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565
.
.
.