ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อเกม The Choice ทางเลือก-ทางรอด

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อเกม The Choice ทางเลือก-ทางรอด

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโทษประหารชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโทษประหารชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน ชั้น 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน ชั้น 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน

เข้าร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม

ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม ในด้านการเงิน การบัญชีและการปฎิบัติตามกฎหมาย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม ในด้านการเงิน การบัญชีและการปฎิบัติตามกฎหมาย
เข้าร่วมเป็นวิทยากร กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ

เข้าร่วมเป็นวิทยากร กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ

เข้าร่วมเสวนากับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในหัวข้อสิทธิชุมชนกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมเสวนากับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในหัวข้อสิทธิชุมชนกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอฝาง ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ข่า

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอฝาง ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ข่า

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มที่ 1

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มที่ 1
.
.
.