สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2564

ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ. แม่อาย จ.เชียงใหม่

ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ. แม่อาย จ.เชียงใหม่
ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564

เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564

ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย

ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม

ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย

ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้ทางด้านกฎหมาย
การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ บริหารงานของกลุ่มจังหวัด 10

การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ บริหารงานของกลุ่มจังหวัด 10

จัดกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

จัดกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
.
.
.