เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอฝางประจำเดือน มีนาคม  พ.ศ 2564

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอฝางประจำเดือน มีนาคม  พ.ศ 2564

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564

 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมในกลุ่มจังหวัด 10

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมในกลุ่มจังหวัด 10
ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อาย พร้อมให้บริการในการปรึกษากฎหมาย และงานบริการต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อาย พร้อมให้บริการในการปรึกษากฎหมาย และงานบริการต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม

เข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ งานบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรมในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสันป่าตอง

เข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ งานบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรมในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสันป่าตอง
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ในโครงการร้อยใจรักษ์

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ในโครงการร้อยใจรักษ์

ข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
จัดกิจกรรมโครงการยุติธรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว

จัดกิจกรรมโครงการยุติธรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ผ่านระบบ Video Conference

 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ผ่านระบบ Video Conference
เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564

เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564

เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช2564 จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช2564 จังหวัดเชียงใหม่
.
.
.