สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2563

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex Meeting

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex Meeting
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพร้าว ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติพื้นที่อำเภอพร้าว

เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพร้าว ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติพื้นที่อำเภอพร้าว
เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และ ให้ความรู้ทางด้าน กฏหมายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM

เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และ ให้ความรู้ทางด้าน กฏหมายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM

เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและถวายต้นเทียน

เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและถวายต้นเทียน
เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขปีใหม่”

เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขปีใหม่”

เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 12/2563

เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 12/2563
เข้าร่วมประชุมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564

เข้าร่วมประชุมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เดินทางไปตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เดินทางไปตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
เข้าร่วมเฝ้าฯ รับ–ส่ง เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เข้าร่วมเฝ้าฯ รับ–ส่ง เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนภารกิจการติดตามผู้พ้นโทษของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนภารกิจการติดตามผู้พ้นโทษของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
.
.
.