เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่วาง ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติพื้นที่อำเภอแม่วาง

เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่วาง ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติพื้นที่อำเภอแม่วาง

ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับวันดินโลก #WorldSoilDay #SoilViodiversity #วันดินโลก

ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับวันดินโลก #WorldSoilDay #SoilViodiversity #วันดินโลก
เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสันกำแพงในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติพื้นที่อำเภอสันกำแพง

เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสันกำแพงในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติพื้นที่อำเภอสันกำแพง

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 (Chiangmai Education Reform Forum 2021) ภายใต้แนวคิด“เรียนรู้วิถีใหม่”

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 (Chiangmai Education Reform Forum 2021) ภายใต้แนวคิด“เรียนรู้วิถีใหม่”
เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสันทรายในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติพื้นที่อำเภอสันทราย

เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสันทรายในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติพื้นที่อำเภอสันทราย

เข้าร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2563
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
.
.
.