โครงการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันป่าเปา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันป่าเปา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 9/2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 9/2565
เข้าร่วมกิจกรรม smart PYU & job fair 2022

เข้าร่วมกิจกรรม smart PYU & job fair 2022

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนงานคุ้มครองพยานด้วยผลการวิจัย ครั้งที่ 2"

โครงการยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์

โครงการยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์
เข้ารับรางวัล

เข้ารับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2565" (Human Rights Awards 2022) ระดับดีเด่น ประเภทส่วนราชการภูมิภาค

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ
เข้าร่วมการประชุมในโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าร่วมการประชุมในโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” ให้แก่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” ให้แก่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เข้าร่วมกิจกรรมสัญจร “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด”

เข้าร่วมกิจกรรมสัญจร “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด”

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน"ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ
.
.
.