เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่นาวาง ฯลฯ

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่นาวาง ฯลฯ

เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงดาว ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดอุตตาราม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงดาว ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดอุตตาราม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย

เข้าร่วมตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

 เข้าร่วมตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

เข้าร่วมตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโครงการ Gastronomy Tourism Lanna Gastronomy "คิดถึงเชียงใหม่"

เข้าร่วมตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในโครงการ Gastronomy Tourism Lanna Gastronomy
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เดินทางไปตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เดินทางไปตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เผยแพร่
เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรม กิจกรรม : การฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด รุ่นที่ 4

เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรม กิจกรรม : การฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด รุ่นที่ 4

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน ณ หมู่บ้านทำมาค้าขาย "ชุมชนวัวลาย"

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน ณ หมู่บ้านทำมาค้าขาย
เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และการให้บริการงานของกระทรวงยุติธรรมกิจกรรม “ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขปีใหม่”

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และการให้บริการงานของกระทรวงยุติธรรมกิจกรรม “ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขปีใหม่”
.
.
.