ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอมก๋อย และ เทศบาลตำบลอมก๋อย

ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอมก๋อย และ เทศบาลตำบลอมก๋อย

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เผยแพร่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น ในโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ แดนแรกรับ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น ในโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ แดนแรกรับ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2565

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้สำหรับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้สำหรับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้าง Medical Hub ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้าง Medical Hub ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565
เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเป็นประชาชนในตำบลแม่สอย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเป็นประชาชนในตำบลแม่สอย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม
.
.
.