thumb1

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

thumb1

ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดูแล้ว 2 ครั้ง

thumb1

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ใสสะอาด 2565

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ใสสะอาด 2565

thumb1

ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดคุณธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดคุณธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดูแล้ว 2 ครั้ง

thumb1

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดูแล้ว 20 ครั้ง

thumb1

ประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น ดูแล้ว 20 ครั้ง

thumb1

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการฯ ดูแล้ว 8 ครั้ง

thumb1

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดูแล้ว 9 ครั้ง

thumb1

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานการจัดข้อร้องเรียน

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานการจัดข้อร้องเรียน ดูแล้ว 13 ครั้ง

thumb1

MOBILE APP JUSTICE CARE ยุติธรรมใส่ใจ

คู่มือ APP JUSTICE CARE ยุติธรรมใส่ใจ ดูแล้ว 11 ครั้ง

thumb1

ประกาศเจตนารมณ์ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการดำเนินงานดำเนินงานคุ้มครองสิทธิมนุษชน

ประกาศเจตนารมณ์ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการดำเนินงานดำเนินงานคุ้มครองสิทธิมนุษชน ดูแล้ว 29 ครั้ง

.
.
.