O1 โครงสร้าง

piyakul.b
387 view
O1 โครงสร้าง

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

piyakul.b
362 view

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

piyakul.b
342 view
O3 อำนาจหน้าที่

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

piyakul.b
330 view
O5 ข้อมูลการติดต่อ

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

piyakul.b
333 view
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q & A

piyakul.b
328 view

O9 Social Network

piyakul.b
323 view
O9 Social Network

O9 Social Network

O10 แผนการดำเนินงาน

piyakul.b
321 view

O10 แผนการดำเนินงาน

O10 แผนการดำเนินงาน
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
.
.
.