O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 e-service

piyakul.b
142 view

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
.
.
.