O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
.
.
.