อำนาจหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          ๑. เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีส่วนราชการในจังหวัด

          ๒. จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

          ๓. บูรณาการด้านบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม และเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคมในพื้นที่จังหวัด

          ๔. ดำเนินงานกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

          ๕. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

          ๖. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลงานบริการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมแก่ประชาชน

          ๗. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การส่งเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามผลและการแจ้งผลการดำเนินงาน

          ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

.
.
.