วันที่ 22 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสิระกาญจน์ มูลแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันป่าเปา เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าเปา หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.