วันที่ 22 กันยายน 2665 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ

 

.
.
.