ในวันที่ 22 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางนุชจณี นนทผล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนสู่แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบหมายหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศภายใต้โครงการจัดการความรู้ภายในองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์

 

.
.
.