เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่ม
อำนวยความยุติธรรมและนิติการเข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาและผู้ต้องขังในกระบวนการทางกฎหมาย
รวมไปถึงแนะนำการบริการ 9 บริการหลักของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ แดนแรกรับ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

 

.
.
.