วันที่ 4 ตุลาคม 2565
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวสิระกาญจน์ มูลแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เสียหายในคดีอาญา โดยลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.