ในวันที่ 4 ตุลาคม 2656
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรณีจำเลยและผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าว โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์

.
.
.