วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

namning
2,559 view
26 ก.พ. 2561 15:00 น.

วิสัยทัศน์

     "ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานส่งเสริมความเป็นธรรม และสร้างหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล"

พันธกิจ

     1. บริหารจัดการอำนวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความชอบธรรม
     2. วิจัยและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย
     3. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
     4. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     5. บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเป็นธรรม
     6. ส่งเสริมบูรณาการงานยุติธรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่
     7. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง

.
.
.