วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งบรรยายในหัวข้อเรื่อง การลดความเลื่อมล้ำในสังคม พร้อมทั้งแนะนำการใช้ App Justice Care ในโครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่ 2 / 2566 ณ วิทยาลัยการปกครอง ดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 95 คน

 

.
.
.