โครงสร้างการแบ่งงานภายใน

namning
1,569 view
26 ก.พ. 2561 15:03 น.

ฝ่ายอำนวยการ
     หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัดงานเลขานุการของผู้อำนวยการ(หัวหน้า) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด งานธุรการทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงยุติธรรม งานประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด งานกรมการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม งานสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ
     หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัดตลอดจนงานนิติการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม
     หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสิมระบบงานยุติธรรมในจังหวัดงานพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก งานจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัดงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับ จังหวัด งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวางแผนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด งานจัดการความรู้ในหน่วยงาน งานจัดทำแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด งานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

.
.
.