ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ได้จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในกลุ่มจังหวัด และร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัด 10 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) โดยมีนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 เป็นประธานในการประชุมฯ

 

.
.
.