วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นาย เจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการเข้าใช้ Application Justice Care ในโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 4 / 2566  ณ วิทยาลัยการปกครองดอยสะเก็ด อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 95 คน

 

.
.
.