เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยคณะอนุกรรมการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ทั้งนี้ มีเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ เรื่อง ซึ่งผลการพิจารณาฯ มีดังนี้ พิจารณาจ่ายแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑๙ ราย งดจ่าย ๑๗ ราย ยกคำขอ ๑๒ ราย และชะลอการจ่าย ๒ ราย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๔๑,๒๑๗ บาท
โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๑๑๒ - ๓๑๔ โทรสาร ๐๕๓ - ๑๑๒ - ๓๑๕

.
.
.