เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กรณีถูกธนาคารออมสินฯ ฟ้องร้องให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ที่ไม่ตรงตามที่ได้รับเงินจริง ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมแก่ประชาชน

.
.
.