ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30น.- 16.30 น. นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมวัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจการให้บริการของหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

.
.
.