ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30น.- 12.00 น. นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นาย ชานนท์ หันสวาสดิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีการออกบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งมีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและเข้าใจ

.
.
.