วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เป็นวิทยากร โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่แดนแรกรับ อบรมในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย สิทธิหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา” ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

 

.
.
.