เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมอนุคณะกรรมการช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้ง ๒/๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำขอของกองทุนยุติธรรมจำนวน ๖ เรื่อง โดยได้พิจารณาอนุมัติ ๔ เรื่อง

.
.
.