ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในระดับก้าวหน้า ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน

 

.
.
.