วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สภาตำบลบ้านใหม่ ตำบลม่วงก๋อน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมเพื่อมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุม และนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ เทศบาลตำบลสันป่าตอง,เทศบาลตำบลบ้านแม และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

 

.
.
.