วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายชานนท์ หันสวาสดิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เข้านิเทศ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมและมอบเอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.