เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.  นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558  มีเรื่องเข้ารับการพิจารณา จำนวน 10 เรื่อง  ซึงคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ  จำนวน 5 เรื่อง  8  ราย 

.
.
.