เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.  นายศรัณยู  มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2563 ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
มีเรื่องเข้ารับการพิจารณา จำนวน 10 เรื่อง  ผลการพิจารณาดังนี้
มติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 6 เรื่อง
มติไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2 เรื่อง
ยุติคำขอ จำนวน 2 เรื่อง

.
.
.