วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับฟังความเห็นจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


.
.
.