วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/2563 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่เข้าพิจารณา เป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 26 ราย แบ่งเป็น
กรณีผู้เสียหาย จำนวน 23 ราย กรณีจำเลย จำนวน 3 ราย ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติให้จ่าย จำนวน 22 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,837,752.00 บาท
- กรณีผู้เสียหาย จำนวน 21 ราย เป็นเงิน 1,300,452.00 บาท
- กรณีจำเลย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 537,300 บาท
2.มติให้งดจ่าย (ผู้เสียหาย) จำนวน 2 ราย
3.มติให้ยกคำขอ (จำเลย) จำนวน 2 ราย

 

.
.
.