วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2563
โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องที่เข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 3 ราย ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ กรณีขอรับเงินช่วยเหลือประกันตัวผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย โดยอนุมัติวงเงินจ่าย รายละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
2.มติยุติคำขอรับความช่วยเหลือ กรณีขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 1 ราย

 

.
.
.