ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

.
.
.