ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.