วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวสุวิพา สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
และว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจม์สุธินี อังกูรวัฒนะ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

 

.
.
.