วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชานนท์  หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความเป็นธรรมและนิติการ

        

.
.
.