วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายนางนุชจณี นนทผล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยและปฏิบัติงานเพื่อรับบริการประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สาขาฝาง

.
.
.