วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวสิระกาญจน์ มูลแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิมธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกลไก Universal Periodic Review ฉบับที่ 3 (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่ โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในการประชุม

.
.
.