วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 40 ราย (กรณีผู้เสียหาย) ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติให้จ่าย จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 970,636.00 บาท
2.มติให้งดจ่าย จำนวน 11 ราย
3.มติให้ยกคำขอ จำนวน 6 ราย
4.มติให้ชะลอ จำนวน 3 ราย

 

 

.
.
.